+ مشکل ویرایشگر ckeditor با ایجکس
یک بار خواستم از ویرایشگر ckeditor استفاده کنم و مقدارش را با ایجکس در جی کوئری به دیتابیس ارسال کنم ولی مقدار خالی یه دیتابیس ارسال میشد. این مشکل را برنامه نویسان زیادی باهاش روبرو بودن برای حل مشکلتان باید از دستورات زیر قبل از دستورات ایجکس استفاده کنید: for (instance in CKEDITOR.instances) CKEDITOR.instances[instance].updateElement(); کل کدهای ما به این شکل است: <!DOCTYPE html> <html lang="fa"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>ارسال مطلب</title> <script type="text/javascript" src="jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://malsup.github.io/jquery.form.js"></script> <script src="ckeditor/ckeditor.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#btn-ravandi").click(function(){ for (instance in CKEDITOR.instances) CKEDITOR.instances[instance].updateElement(); $("#form-name").ajaxForm({target:'#preview'}).submit(); }); }); </script> </head> <body> <form id="form-name" method="post" action="daryaft.php"> <textarea id="editor1" rows="10" cols="80" name="matlab"> </textarea> <input type="button" name="btn" id="btn-ravandi" value="ارسال"> </form> <script type="text/javascript"> CKEDITOR.replace('editor1'); </script> <div id="preview"></div> </body> </html>


جمعه 30 آبان 1393

عنوان آخرین یادداشتها